Tüm Türkiye’ye bir duyuru yapmak istiyorum. Adalet Birlik Partisi’nin ilk mitingini 02 Ekim’de İstanbul ili Esenyurt ilçesinde yapıyoruz.

miting

Bugün buradan tüm Türkiye’ye bir duyuru yapmak istiyorum. Adalet Birlik Partisi’nin ilk mitingini 02 Ekim’de İstanbul ili Esenyurt ilçesinde yapıyoruz. Daha ilk mitingimizde bize engeller çıkarmaya çalışıyorlar. Birileri epey rahatsız olmuş.

Valilikten alan için koruma talep ettiğimizde valilik tarafından verilen cevap Anayasamızın B. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı Madde 34 – (Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.) Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak,  millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Demektedir, Yine Anayasamızın XI. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü Madde 11 – Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Oysaki 'Anayasa hükmü, .. yürütme organları ile idareye takdir hakkı tanımadan uyulması zorunlu bir görev yüklemektedir. Bu görevin yerine getirilmekten kaçınılması durumunda derece derece görevi kötüye kullanma suçunun oluşmasına yol açar" Anayasanın açık, kesin hükmüne karşı gelmenin görevi kötüye kullanmak eylemine yol olacağı kuşkusuzdur.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Madde 10, Madde 5,ve Madde 11 kapsamı dahilinde, Koruma hizmetleri 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden çıkartılan “Koruma Hizmetleri Yönetmeliği” ve yönetmeliğin uygulanmasına yönelik “Koruma Hizmetleri Yönergesi” ayrıca İçişleri Bakanlığının “Tehdit alan kişilerin korunması” konulu 2010/65 sayılı genelge kapsamında talebimin bulunduğum mevki gereğiyle yerine getirilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

Anayasa Madde 5: "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."  Hükmü gereği DEVLET, KİŞİLERİN HUZUR VE GÜVEN ORTAMI İÇERİSİNDE KİŞİLİK HAKLARININ VERMİŞ OLDUĞU YETKİLER ÇERÇEVESİNDE SİYASET YAPMAKTA ÖZGÜRDÜR VE BU ÖZGÜRLÜĞE KARŞI OLACAK HER KISITLAMA DEVLETÇE ENGELLENMELİDİR VEYA KORUYUCU-ENGELLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER ALINMALIDIR.

“İstanbul İl Başkanlığı'nız tarafından; 02.10.2022 Pazar günü 13.00¬14.30 saatleri arasında, İlimiz Esenyurt İlçesi Esenyurt Meydan'da, "Halk Buluşması" konulu açık yer toplantısı düzenlenmek istenildiği Valiliğimize sunulan 14.09.2022 tarihli bildiriminizden anlaşılmıştır. Bilindiği gibi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı başlıklı 6. Maddesinde " İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, Mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir... Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur."  hükümleri ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Toplantı Yeri ve Gösteri Yürüyüşü Güzergahının Belirlenmesi başlıklı 3. Maddesinde "... İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı... her yıl Ocak ayında mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir. … İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir. b) Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur." hükümleri amirdir. Bu bağlamda bahse konu açık yer toplantısının düzenleneceği belirtilen İlimiz Esenyurt İlçesi Esenyurt Meydanı'nın, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri çerçevesinde Valiliğimizce belirlenen ve duyurusu yapılan 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Alanları ile Basın Açıklaması ve Toplanma Alanları içerisinde  bulunmadığından, Valiliğimizce belirlenen alanlardan talep etmeniz halinde talebinizin değerlendirileceği hususunda;” Verilen bu karar Anayasamıza göre yok hükmündedir.

Biz İstanbul’daki mitingimizi Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak için valilikten talepte bulunuyoruz. Ne zaman? Tarih 14 Eylül. İstanbul Valiliğinden güvenlik önlemleri için talepte bulunduk, 20 Eylül’de mitingimizin tarihi ve mitingin yapılacağı meydanı tüm İstanbul yereline duyurmaya başlıyor. Bu duyurudan sonra korku dağları sarıyor. Bu duyurudan sonra birilerini elleri ayakları birbirine dolaşıyor.

Yazı 26 Eylül'de valilik tarafından yazılıyor tarafımıza 27 Eylül'de tebliğ ediliyor. Verdiğimiz dilekçenin üzerinden on üç gün geçmiş. Biz valilik bize dönmeyince tüm alanlarda miting yeri için duyuru yaptık ya, hemen sonra aynı tarafımıza buradan başka bir yer belirleyin karar verelim diye yukarıdaki yazıyı iletmişler. Bizim miting duyurumuzdan on üç gün sonra yapılmış. Zaten basın ve sosyal Medya duyurusuna arkadaşlar başlıyorlar, yarım saat sonra telefon geliyor valilikten, 'ya bir dakika durun o meydan olmuyor' diye. Kimden ne telefon aldınız, nasıl bir baskı gördünüz ki yaptınız. Gelip geçici iktidarların elinde oyuncak edilir mi bir vali?

"MEYDAN UYGUN DEĞİL AMA MEYDANDA YAPILACAK MİTİNG İÇİN HEYET UYGUN"

"Güvenlik sağlandığı sürece, bu yapılabilir. İstanbul Valiliğinin kararı hukuksuzdur. Bizde toplanma ve ifade özgürlüğü var. Bu özgürlük Bu alanda Miting yapan tüm siyasi partiler için olduğu kadar diğer siyasetçiler için de geçerlidir. Gereğini rica ederim. İrfan UZUN Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı”  Biz bir toplantı, gösteri yürüyüşü veya Basın açıklaması Yapmayacağız. Bizim yapacağımız Siyasi parti Mitingi olup Yapılacak mitingimizin güvenlik önlemleri alınması adına bir dilekçe sizlere ilettik, dilekçe doğrultusunda gerekli önlemlerin alınarak tarafımıza bilgi verilmesini rica ederiz. Biz Diğer Siyasi partilere verilen bu yer için 02.Ekim.2022 Pazar günü Esenyurt Meydanı’nda Miting yapacağız. Gereğini arz ederiz.

https://tr-tr.facebook.com/RTErdogan/videos/2349387511958000/  AK Parti Esenyurt Mitingi

https://www.youtube.com/watch?v=XUqBY0DWPhw Muharrem İnce İstanbul Esenyurt mitingi

https://www.youtube.com/watch?v=R0SuHjL5AKE CHP Esenyurt Mitingi

https://th-th.facebook.com/Bolsevizm/posts/836281277076333/ HDP “HDP’liyiz her yerdeyiz” kampanyası kapsamında Esenyurt Meydanı’nda miting yaptı.

Yukarıda Bulunan siyasi partilere tahsis edilen yerin aynı statüde bulunan Adalet Birlik Partisine Tahsis edilmek istenmemesi hukuka ve yasalarımıza aykırıdır;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Madde 10, Madde 5,ve Madde 11 kapsamı dahilinde, Koruma hizmetleri 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 20’nci maddesine istinaden çıkartılan “Koruma Hizmetleri Yönetmeliği” ve yönetmeliğin uygulanmasına yönelik “Koruma Hizmetleri Yönergesi” ayrıca İçişleri Bakanlığının “Tehdit alan kişilerin korunması” konulu 2010/65 sayılı genelge kapsamında yerine getirilmesi, konusunda fiilin gerçekleştirilmesini sağlayarak gereğinin yapılmasını tarafımıza cevabın yazılı olarak iletilmesi rica ederim. Çıkartılan genelge Anayasanın  10. Maddesine aykırıdır. Adalet Birlik Partisi Yasalar la kurulmuş. 1. Olağan Büyük Kongresini Gerçekleştirmiş il ve İlçe Teşkilatlanmalarını sağlamış bir siyasi partidir. Anayasa’mızın 10. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesi, (TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları,) hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bir siyasi Partinin gurubunun olması onu ayrıcalıklı olarak tanımlamaz. Anayasa burada çok açık olarak durumu belirtmiştir. Bu ilke ile eylemli değil hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve kişilere yasa karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Kanun önünde eşit olduğu belirtilmiştir. Maddenin son fıkrasında ise Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları kuralı getirilmiştir.  Anayasada yer alan açık düzenleme uyarınca idari işlemlerin kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak tesis edilmesi gerekliliğidir. Bunun yanında idare, kimseye ayrımcılık yapamayacağı gibi ayrıcalık tanınması sonucunu doğuracak işlemlerde tesis edemez. 

Bakın bir evrak daha. Diğer Siyasi Partilerin mitinglerini bu alanda yapılması konusunda kabul etmişler. Diğer Partilere uygun olan alan, ne oluyorsa başka siyasi partilere gelince uygun olmuyor.  Meydan uygun değil ama o uygun olmayan meydanda yapılacak miting için heyet uygun. Hale bakın. Bunlar ne yapacaklarını şaşırmışlar.

Meydan iktidardaki partiye açık, bize kapalı. Partili taraflı Cumhurbaşkanına bağlı çalışan devletin valilerinin de içine düştüğü durum bu. Akılları fikirleri, aman Adalet Birlik Partisi görülmesin. İstanbul’da talep ettiğimiz 4 alan talebinin dördünü de reddettiler. Şimdi bize ulaşımı zor, daha önce hiçbir siyasi organizasyonun yapılmadığı bir alanı uygun görüyorlar. İstanbul’da yaşayanların bile çoğunun bilmediği meydanı bize veriyorlar.

Tarifi bulması zor olsun ki kimse gitmesin zannediyorlar. Bizi hedef alarak seçim yasasını değiştirdiler. Hedef biziz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Seçim meydanlarda kazanılır dedik. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olacağımı ve kendi adımızla gireceğimizi açıkladık ve bu işi bitirdik. Şimdi de bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Buradan hodri meydan diyoruz.

 "BEŞTEPE'YE SESLENİYORUM; VALİLERE BASKI YAPMAKLA UĞRAŞMAYIN, BEN BURADAYIM"

Bizim İstanbul’da öyle bir teşkilatımız var ki, bırakın Kale Arkası'nı gidin mitinginizi Fizan’da yapın deseniz bizim teşkilatımız bunu yine yapar. Biz o mitingi en geniş katılımla yapacağız. Milletimiz sizin ne olduğunuzu artık çok iyi biliyor. Buradan Beştepe'ye sesleniyorum; boşuna valilere baskı yapmakla falan uğraşmayın, buyurun işte ben buradayım. Ne istiyorsanız yüzüme söyleyin. Devletin imkanlarını kullanarak bizi durduramazsınız. Bu yaşananlara en iyi cevabı önce İstanbul, sonra tüm Türkiye verecek. Adalet Birlik Partisi’nin olduğu her meydan Cumhuriyet Meydanı’dır. Bütün İstanbulluları mitingimize davet ediyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir